Slavery Hidden in Translation (C. Anthony Braddick-Southgate)

Slavery Hidden in Translation (C. Anthony Braddick-Southgate)

Paul Romans Luke Mary Philippians slaves